DataMe

DataMe

Kasutajatingimused

DATAME ANDMETE JAGAMISE PLATVORMI KASUTUSTINGIMUSED

SISSEJUHATUS

Tere tulemast tutvuma DataMe andmete jagamise platvormi kasutustingimustega.

DataMe haldab veebilehte www.datame.eu (edaspidi: „Veebileht“) ning on loonud Veebilehel ning selle alam-domeenidel asuva portaali (edaspidi: „Portaal“). Portaali kaudu võimaldab DataMe oma klientidele andmete jagamise platvormi kasutamist. Portaali on võimalik koguda erinevatel andmete hoidjatel olevad andmed. Portaali kaudu on võimalik edastada koondatud andmeid erinevatele isikutele finantspakkumiste saamiseks.

DataMe teenuse kasutamine võib aidata Teil paista potentsiaalsete lepingupartnerite silmis usaldusväärsem tänu millele võivad krediidiandjad või muud isikud teha Teile sobivamaid pakkumisi. DataMe teenused võivad kiirendada laenutaotluste analüüsi, vähendada krediidiriski ja aidata ennetada finantspettusi.

Kõik Portaali kaudu vahendatud teenused on edaspidi nimetatud kui „Teenus“ või „Teenused“. Portaali eraisikust kasutajale on edaspidi viidatud kui „Klient“. Portaali ja Teenuste kasutamisega nõustub Klient käesolevate kasutustingimustega. Palun lugege käesolevaid kasutusingimusi hoolikalt. Kasutustingimused moodustavad õiguslikult siduva lepingu (edaspidi: „Leping“) Kliendi ja DataMe vahel.

1. PORTAALI KASUTAMINE

1.1. Portaali kasutamine ja Portaali sisselogimine toimub ID-kaardi või mobiil-ID-ga identifitseerimise kaudu. Klient kohustub tagama, et tema ID-kaart, ID-kaardi ning mobiil-ID paroolid ja kasutajatunnused on hoitud turvaliselt ja konfidentsiaalsena.

1.2. Teenuse tellimiseks ja Portaali kasutusõiguse saamiseks peab Klient registreerima ennast Veebilehe kaudu Portaali kasutajaks. Klient kinnitab, et kõik tema poolt registreerimisel sisestatud andmed on tõesed, täpsed ja täielikud.

1.3. Portaali kasutajaks registreerumisega kinnitab Klient, et soovib sõlmida DataMe-ga käesoleva Lepingu, on Lepingu tingimused hoolikalt läbi lugenud ning nõustub Lepingu tingimustega.

2. TEENUSE SISU

2.1. Teenusega võimaldab DataMe Kliendile andmete jagamise platvormi kasutamist. Andmete jagamise platvormi võimaldamise eesmärk on võimaldada Portaali, kuhu Klient saab koguda erinevatel andmete hoidjatel tema kohta olemasolevad andmed, koondada andmed Kliendi profiili ning jagada koondatud andmeid valitud isikutega.

3. ANDMETE KOGUMINE

3.1. DataMe Teenus võimaldab Kliendil koguda oma andmed Portaali (DataMe andmete jagamise platvormi). Andmete kogumiseks Portaali volitab Klient DataMe-d teostama Kliendi nimel Kliendile kohalduvatest isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest tulenevat õigust saada isikuandmete töötlejatelt tema kohta käivaid isikuandmeid. Päringute teostamiseks annab Klient DataMe-le Portaali kaudu digitaalselt allkirjastatud volikirja.

3.2. Andmeandjad, kelledele Klient võib DataMe-d volitada päringuid tegema, on toodud lisas 1 (edaspidi: „Andmeandjad“). Andmeandjad hõlmavad finantsasutusi ning erinevaid andmebaase ja registreid. Konkreetsed Andmeandjad, kelledele Klient volitab DataMe-d päringuid tegema on nimetatud Kliendi antud volikirjas.

3.3. DataMe-l on õigus Andmeandjatelt küsida ja vastu võtta kõiki volikirjas nimetud andmete kategooriaid Kliendi kohta, mida vastavad registrite pidajad omavad. Volikirja allkirjastamisega annab Klient DataMe-le nõusoleku Andmeandjatelt küsida ainult neid andmeid, mille kogumiseks annab Klient nõusoleku, märgistades vastava rea Volikirjas X-iga. Klient on teadlik, et need andmed võivad hõlmata ka pangasaladusega kaitstud andmeid, isikuandmete eriliike (delikaatseid isikuandmeid) või muid tundlikke isikuandmeid. Volikirja allkirjastamisega annab Klient nõusoleku küsida ja vastu võtta ka pangasaladusega kaitstud andmeid, isikuandmete eriliike (delikaatseid isikuandmeid) või muid tundlikke isikuandmeid, mis on volikirjas nimetatud.

3.4. Kliendi andmete kogumiseks kohustub DataMe tegema mõistlikud pingutused. DataMe ei vastuta, kui üks või mitu Andmeandjat keeldub või viivitab päringule vastamisega või edastab DataMe-le ebatäpseid, ebaõigeid või mittetäielikke andmeid.

3.5. Klient on teadlik ning saab aru, et lisas 1 toodud Andmeandjate loetelu on ajas pidevalt muutuv. Ajakohane Andmeandjate loetelu on toodud Portaalis veebiaadressil www.datame.eu/dataproviders. Andmeandjate loetelu muutumisest teavitab DataMe Klienti Portaali kaudu teavituse esitamisega. Klient saab Portaali kaudu DataMe-lt tellida Andmeandjate loetelu muudatuse SMS-teavituse või e-kirja teavituse saatmise.

3.6. Kliendil on DataMe poolt päringute tegemisel kaasaaitamiskohustus. Lepingu täitmiseks, näiteks kohalduvate õigusaktide muutumisel, Andmeandjate või Krediidiandjate nimekirja muutumisel või mistahes muul põhjusel võib olla vajalik, et Klient annab DataMe-le uue volikirja edasiste päringute tegemiseks. Sellisel juhul kohustub Klient DataMe sellekohase teavituse saatmisel andma DataMe-le uue volikirja. Klient mõistab ja nõustub, et kui ta keeldub sellisel juhul uut volikirja andmast, võib edasine Teenuse osutamine DataMe poolt osutuda võimatuks ning DataMe-l on õigus Leping lõpetada. Kui Teenuse Leping DataMe ja Kliendi vahel lõpetatakse, siis Kliendi Portaali kogutud Andmed kustutatakse punkti 7.1. kohaselt.

3.7. Klient kohustub jälgima, et kõik tema kohta kogutud andmed on täpsed ja õiged. Kui Kliendile saab teatavaks, et tema kohta Portaali sisestatud andmed on ebatäpsed või ebaõiged, kohustub Klient sellest DataMe-d koheselt teavitama. Andmete parandamise ajaks lisatakse Kliendi andmete juurde Portaali märkus, mille järgi on Klient taotlenud andmete parandamist. Kliendil on õigus taotleda, et Kliendi ebaõiged andmed suletaks Andmete parandamise ajaks, millisel juhul Teenuse osutamine Kliendile peatatakse.

4. KLIENDI PROFIILIANALÜÜSI TEGEMINE

4.1. Andmeandjatelt saadud Portaali kogutud Kliendi andmete põhjal teostab DataMe Kliendi andmete analüüsi (profiilianalüüsi) Kliendi maksevõimekuse kohta hinnangu andmiseks. Profiilianalüüsi tulemusel koondatakse andmed Portaali Kliendi profiiliks (edaspidi: „Profiil“). Profiilianalüüs hõlmab Kliendi andmete automatiseeritud töötlemist. Profiilianalüüsi tegemise eesmärk on eelkõige hinnata Kliendi majanduslikku olukorda, krediidivõimekust, usaldusväärsust ja maksekäitumist minevikus ning võimalikku maksekäitumist tulevikus.

4.2. Profiili loomisel tugineb DataMe Andmeandjatelt saadud Portaali kogutud andmetele. DataMe ei vastuta, kui Profiili andmed on ebatäpsed, ebaõiged või mittetäielikud, näiteks põhjusel, et üks või mitu Andmeandjat keeldub võib viivitab DataMe päringule vastamisega või edastab DataMe-le ebatäpseid, ebaõigeid või mittetäielikke andmeid.

4.3. Kliendi profiilianalüüsi tegemisel kohustub DataMe tegema mõistlikud pingutused, et Profiil oleks kohane. Klient mõistab, et DataMe saab profiilianalüüsi tegemisel tugineda üksnes Portaali tegelikkuses kogutud andmetele. DataMe ei taga, et Kliendi Profiili on koondatud kõik, täielikud, täpsed ja tõesed andmed Kliendi kohta. DataMe ei taga, et Kliendi Profiil on Kliendile sobiv või positiivne.

4.4. Profiilianalüüsi tegemiseks võib DataMe töödelda kõiki Kliendi andmeid, mis on Portaali koondatud. DataMe koondab Portaali Kliendi andmed, mille kogumiseks annab Klient DataMe-le eraldi volituse, märgistades DataMe-le antud volikirjas X-iga andmed, mille kogumist Portaali Klient soovib.

4.5. Profiilianalüüsi tulemusel koondatud andmed kuvatakse Kliendile Portaali kaudu. DataMe võib Profiili lisada Kliendi andmetest parema ülevaate saamiseks erinevaid ülevaatlikke nimekirju, tabeleid, jooniseid, graafikuid, jne.

4.6. Klient on teadlik ja annab nõusoleku, et tema kohta Kliendi Profiili koondatud andmed võivad olla ajas muutuvad.

4.7. Klient kohustub ise jälgima, et tema Profiili andmed on igal ajal täpsed ja õiged. Andmete ebatäpsuse või ebaõigsuse korral on Kliendil õigus nõuda andmete parandamist. Sellisel juhul lisatakse Kliendi Profiili juurde märkus, et Klient on andmed vaidlustanud. Kliendi Profiili koostamisel tugineb DataMe üksnes Andmeandjatelt saadud Portaali koondatud andmetele. DataMe muudab Kliendi Profiilis andmeid pärast seda, kui parandatud või uuendatud andmed edastatakse DataMe-le vastavalt Andmeandjalt.

4.8. Klient saab Portaali kaudu DataMe-lt tellida Profiili muudatuse SMS-teavituse või e-kirja teavituse saatmise. Teavituse saatmata jätmist DataMe poolt ei loeta ühelgi juhul Lepingu rikkumiseks.

5. KLIENDI ANDMETE EDASTAMINE

5.1. Pärast Kliendi andmete koondamist Kliendi Profiili, saab Klient teha oma Profiili andmed Portaali kaudu kättesaadavaks Kliendi valitud Krediidiandjatele või muudele kolmandatele isikutele.

5.2. DataMe Portaali kaudu saab Klient teha oma Profiili kättesaadavaks DataMe koostööpartneritest isikutele. DataMe koostööpartneriteks olevad isikud Lepingu sõlmimise on toodud Lepingu lisas 2 (edaspidi: „Krediidiandjad“). Klient on teadlik ning annab nõusoleku, et lisas 2 toodud isikute loetelu on ajas pidevalt muutuv. Ajakohane loetelu on toodud Portaalis veebiaadressil www.datame.eu/dataproviders.

5.3. DataMe jagab Kliendi Profiili andmeid üksnes nende isikutega, kellega jagamist Klient eraldi Portaalis taotleb. Profiili andmete jagamiseks valitud isikuga või isikutega peab Klient klõpsama Portaalis nupul veebiaadressil www.datame.eu/private/share. Profiili andmete jagamise keelamiseks peab Klient klõpsama Portaalis nupul veebiaadressil www.datame.eu/private/share.

5.4. Kliendi Profiili andmete jagamise eesmärk valitud isikutega on võimaldada Krediidiandjatele informatsiooni Kliendi majandusliku olukorra, krediidivõimekuse, usaldusväärsuse ja maksekäitumise kohta, selleks, et Krediidiandjad või muud isikud saaksid teha Kliendile sobivaid pakkumisi.

5.5. Klient on teadlik ning annab nõusoleku, et Kliendi Profiili andmetele tuginedes võivad Krediidiandjad ja teised kolmandad isikud teha Kliendi suhtes erinevaid järeldusi ja otsuseid, sh otsuseid, mis ei pruugi Kliendi jaoks positiivsed või Kliendile sobivad olla. Näiteks võivad Kliendi Profiili andmetele tuginedes Krediidiandjad ja teised kolmandad isikud keelduda Kliendile krediidi andmisest või teha Kliendile pakkumise Kliendi jaoks ebasoodsatel tingimustel.

5.6. Klient saab Portaali kaudu DataMe-lt tellida Krediidiandjate loetelu muudatuse SMS-teavituse või e-kirja teavituse saatmise. Teavituse saatmata jätmist DataMe poolt ei loeta ühelgi juhul Lepingu rikkumiseks.

6. ANDMETE TURVALISUS

6.1. DataMe kohustub tagama Kliendi andmete töötlemise vastavalt Lepingule ja kooskõlas kohalduvate isikuandmete kaitse õigusaktidega.

6.2. DataMe kohustub Kliendi isikuandmete turvalisuse tagamiseks kohaldama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid ning kohaldatavaid turvameetmeid vajadusel uuendama.

6.3. Portaalis kuvatavatele andmetele, sh Kliendi Profiilile, ligipääs on lubatud üksnes Portaali sisselogitud kasutajatele, kelle juurdepääs Portaalile on kaitstud parooli ja kasutajatunnusega või ID-kaardi või Mobiil-ID-ga identifitseerimise kaudu.

6.4. Teenuse osutamisel kasutab DataMe OÜ cloud.ee, registrikood 11677579, aadress Uus tn 12, 10111 Tallinn, Eesti pilveserveriteenust.

7. ANDMETE SÄILITAMINE JA KLIENDI ÕIGUSED SEOSES ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA

7.1. DataMe säilitab Kliendi Profiili kogutud andmeid Lepingu tähtaja jooksul. Võimalikke õigusvaidlusi silmas pidades on DataMe-l õigus Kliendi andmeid säilitada ka 3 aasta jooksul pärast Lepingu lõppemist.

7.2. Kliendil on tema andmete Portaalis töötlemisega seoses kõik kohalduvatest isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest tulenevad õigused.

7.3. Kliendil on igal ajal õigus võtta DataMe-le Lepinguga antud volitus andmete töötlemiseks Portaalis tagasi ning nõuda andmete töötlemise lõpetamist.

7.4. Mistahes isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral on Kliendil õigus pöörduda DataMe poole info@datame.eu.

8. POOLTE VASTUTUS

8.1. DataMe ei vastuta päringute tegemise tulemusena saadud andmete täielikkuse, tegelikkusele vastavuse ja täpsuse eest.

8.2. DataMe ei vastuta päringute tegemise tulemuslikkuse eest, sealhulgas selle eest, kui Andmeandjad ei vasta päringutele kohaselt ega saada DataMe-le täielikke, täpseid või tõeseid andmeid.

8.3. DataMe ei vastuta selle eest, et Kliendi Profiil on Kliendile sobiv.

8.4. DataMe ei vastuta selle eest, kas ja kuidas Krediidiandjad Kliendi andmeid kasutavad. Klient vabastab DataMe kogu vastutusest, mis seondub mistahes Krediidiandja poolt praegu või tulevikus tehtava otsuse eest seoses Kliendi Profiili andmete töötlemisega.

8.5. DataMe ei tegutse krediidiandjana. DataMe Teenused ei ole finantsteenused. DataMe ei vastuta ega anna mistahes garantiisid või tagatisi seoses sellega, et Krediidiandjad teevad Kliendile sobiva pakkumise. DataMe ei tegutse Krediitandjate agendi või käsundisaajana. DataMe ei ole pooleks Kliendi ja Krediidiandja vahel sõlmitavas finantslepingus ega vastuta sellise lepingu sõlmimise, sisu, täitmise või lõpetamise eest.

8.6. DataMe pakub Portaali „nagu on“ ja „nagu kättesaadav“ põhimõttel, mis tähendab, et DataMe ei anna mistahes tagatisi Portaali alatise toimimise ja töökorras oleku eest. DataMe ei taga, et Portaal ühildub alati tarkvara ja/või riistvaraga mida Klient kasutab. DataMe annab endast parima, et Portaali kasutamine oleks turvaline ning rakendab asjakohaseid infotehnoloogilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et tagada Portaali ja Portaali salvestatud Kliendi andmete turvalisus. Sellegipoolest mõistab Klient, et ükski arvutisüsteem ei saa olla täielikult turvaline ning DataMe ei saa tagada, et Portaal on igal ajal vaba kõikidest vigadest, viirustest või häkkimistest või muudest turvariskidest.

9. LEPINGUST TAGANEMINE

9.1. Kliendil on igal ajal õigus võtta DataMe-le Lepinguga antud volitus andmete töötlemiseks Portaalis tagasi ning nõuda andmete töötlemise lõpetamist.

9.2. Lepingust taganemiseks esitab Klient DataMe-le ühemõttelise taganemisavalduse. Tarbija võib taganemisavalduseks kasutada ka käesoleva lepingu taganemisavalduse tüüpvormi, kättesaadav veebiaadressil www.datame.eu/privacy.

9.3. Lepingust taganemise korral saadab DataMe Tarbijale viivitamata kinnituse taganemisavalduse kättesaamise kohta.

10. LEPINGU KEHTIVUS

10.1. Leping sõlmitakse tähtajatult. Mõlemal Poolel on õigus Leping igal ajal ühepoolselt korraliselt üles öelda, saates teisele Poolele ülesütlemisavalduse.

10.2. DataMe-l on õigus Lepingu tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, avaldades muudetud Lepingu tingimused Portaalis. Tingimuste muutmise korral teavitab DataMe Klienti Portaali kaudu vähemalt 30 päeva ette. Uute tingimustega mittenõustumise korral on Kliendil õigus Leping ühepoolselt üles öelda.

10.3. Kliendil on õigus igal ajal nõuda, et DataMe kustutaks põhjendamatu viivituseta teda puudutavad isikuandmed. Andmete kustutamiseks peab Klient esitama DataMe-le sellesisulise nõude Lepingus toodud kontaktandmetel. Kuna andmete kustutamisel muutub Lepingu alusel Teenuse osutamine võimatuks, loetakse Kliendi nõue kustutada teda puudutavad isikuandmed lepingu lõpetamise tahteavalduseks.

11. MUUD TINGIMUSED

11.1. Kui mõni Lepingu tingimus osutub kas osaliselt või täielikult tühiseks, siis ei mõjuta see Lepingu ülejäänud tingimuste kehtivust. Lepingu tingimuse tühisuseks osutumisel lähtuvad Pooled kohalduvast õigusest või asenduvad tühiseks osutunud tingimuse kohalduva õigusega kooskõlas oleva ning võimalikult suures osas Poolte esialgsele tahtele vastava tingimusega.

11.2. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Lepingus tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus, välja arvatud siis kui Kliendil on õigus pöörduda enda elukohajärgsesse kohtusse. Tarbijal on õigus esitada kaebus vaidluse lahendamiseks ka veebipõhise ODR-platvormi kaudu, mis asub aadressil http://ec.europa.eu/odr.


Lepingu lisad:
Lisa 1: Andmeandjate loetelu;
Lisa 2: Krediidiandjate loetelu;